De weg naar succes is geen rechte lijn naar boven

-----------------------//-------------------------

THE ROAD TO SUCCESS IS NOT A STRAIGHT LINE UPWARDS

achtergrond

De weg naar succes is geen steile streep naar boven! Ook ik heb dat in levenden lijve moeten ervaren. Alle gerealiseerde successen en behaalde doelen waren met vele omwegen, valkuilen en barrières. (That’s life). Een paar dingen stonden voor mij vast in het leven:   

“Niets is onmogelijk”
“Opgeven is geen optie”
“Stilstaan is geen optie”
“Transparantie en eerlijkheid is het fundament waar ik op bouw overige is variabel, dynamisch en wendbaar”.

Ik ben geboren in Turkije en getogen in Nederland. Ergens begin 1970 ging ik als 6-jarige jongen naar buiten op de West-Varkenoordseweg in Rotterdam en het eerst wat ik zag was de imposante KUIP van Fijenoord! Op de eerste dag op school besefte ik al heel snel dat ik ten opzichte van de andere leerlingen achterliep; ik beheerste de Nederlandse taal niet. Vanaf dat moment moest ik ten opzichte van andere leerlingen vele malen harder leren en werken. Inmiddels beheers ik de Nederlandse taal behoorlijk, maar de mentaliteit van heel hard leren en werken is er altijd ingebleven! In de loop der jaren heb ik alles meegemaakt wat een gemiddelde Nederlandse jongen ook meemaakt. Ik heb elektrotechniek gestudeerd en ben rond 1984 in de wondere wereld van IT beland.

BACKGROUND

The road to succes is not a straight line upwards. I, too, have had to experience that. All achieved successes and goals were with many detours, pitfalls and barriers. (That's life). A few things were fixed for me in life:

"Nothing is impossible."
"Giving up is not an option"
"Standing still is not an option"
"Transparency and honesty is the foundation on which I build others are variable, dynamic and agile".

I was born in Turkey and raised in the Netherlands. Somewhere in the beginning of 1970 I went out on the West-Varkenoordseweg in Rotterdam as a 6 year old boy and the first thing I saw was the impressive KUIP of Fijenoord! On the first day at school I realised very quickly that I was lagging behind the other pupils; I did not master the Dutch language. From that moment on I had to learn and work much harder compared to other students. In the meantime I mastered the Dutch language quite well, but the mentality of learning and working very hard has always remained there! Over the years I have experienced everything that an average Dutch boy also experiences. I studied electrical engineering and around 1984 I ended up in the wonderful world of IT.


'Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je werkelijk overal.'


"LOGIC TAKES YOU FROM A TO B. IMAGINATION TAKES YOU EVERYWHERE.

                                                                                                                Albert Einstein

Nieuw tijdperk

Een nieuw tijdperk was voor mij aangebroken! Inmiddels ben ik ruim 35 jaar actief in IT, nationaal alsmede Internationaal. Destijds ben ik onderaan begonnen binnen IT bij Hunter Douglas met IBM PC’s (reparatie en beheer) en werkte daarna als operator op IBM 4381 Mainframe. Bij Hunter Douglas zijn de basis en de fundamenten gelegd voor wie ik nu ben.

Volgende keerpunt in mijn carrière was bij Coopers & Lybrand (tegenwoordig PwC). Daar ben ik bij Coopers & Lybrand begonnen als IT-coördinator en doorgegroeid tot IT-Manager. Hier heb ik kansen en mogelijkheden gekregen om mijzelf verder te ontwikkelen op IT alsmede op organisatorische vraagstukken.

Een ander keerpunt in mij carrière was mijn start als zelfstandige (ZZP).

In de loop der jaren heb ik mijzelf verder ontwikkeld en heb vele functies en rollen bekleed alsmede vele opdrachten uitgevoerd voor gerenommeerde bedrijven (zie overzicht opdrachtgevers)

Mijn drive om Intergrid op te richten is ontstaan vanuit het perspectief dat ik een zeer grote drang heb ontwikkeld om mensen en bedrijven te helpen, de drang om het nog beter en efficiënter te doen en last but not least mijn kennis en vaardigheden niet te beperken tot één werkgever c.q. opdrachtgever.

Na vele jaren in loondienst en ruim 12 jaar als zelfstandige gewerkt te hebben heb ik in 2018 Intergrid opgericht met als doel zoveel mogelijk bedrijven te helpen met hun complexe IT uitdagingen en zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij die mij zoveel heeft gegeven.

Kenmerken Haydar

Een ondernemer in hart en nieren die ruim 35 jaar ervaring heeft op IT/Business raakvlakken. Hij is pragmatisch, een people manager en erg resultaatgericht. Sterk vermogen om effectief te organiseren, verantwoordelijkheid te nemen en taken te delegeren, problemen snel op te lossen en duidelijk te communiceren. Is een natuurlijk leider en beschikt over zeer goed ontwikkelde leiderschapscompetenties, inclusief het vermogen om tijd effectief te beheren en zowel interne als externe conflicten aan te kunnen.

Is een prestatie-, resultaat- en doelgerichte persoonlijkheid met een no-nonsens mentaliteit. Begrijpt als geen ander de uitdagingen van de klant en weet die zeer goed te vertalen naar concrete oplossingen.

Hij komt het beste tot zijn recht in een omgeving waar complexe vraagstukken spelen, zoals bijvoorbeeld het nieuw op te starten IT/Business programma/projecten, IT/business units en reorganisaties. Reorganisaties op het vlak van mens, proces en techniek.

Opdrachten, bedrijven en mensen staan voor hem centraal en hij heeft een maximale flexibele houding en doet alles om de klus met succes af te maken. Werken in de avond en in het weekend is voor hem geen probleem, betrokkenheid, commitment en loyaliteit staan bij hem hoog in het vaandel.

Je komt in een fase dat je meer kan en wil, dus de next step. Zo is ook Intergrid ontstaan: de wil en de drang om meer opdrachtgevers, bedrijven en professionals te helpen en tegelijkertijd iets terug te doen voor een betere maatschappij.

new phase

A new era had dawned for me! I have been active in IT for over 35 years, nationally as well as internationally. At that time I started at the bottom of IT at Hunter Douglas with IBM PC's (repair and management) and then worked as an operator on IBM 4381 Mainframe. At Hunter Douglas, the foundations have been laid for who I am today.

Next turning point in my career was at Coopers & Lybrand (now PwC). That's where I started at Coopers & Lybrand as an IT Coordinator and grew to become an IT Manager. This gave me opportunities and possibilities to further develop myself on IT as well as organizational issues.
Another turning point in my career was my start as a self-employed person (ZZP).
Over the years I have developed myself further and have held many positions and roles as well as carrying out many assignments for renowned companies (see overview clients).

My drive to establish Intergrid originated from the perspective that I have developed a very strong urge to help people and companies, the urge to do things even better and more efficiently and last but not least not to limit my knowledge and skills to one employer or client.

After many years of working as an employee and more than 12 years as a self-employed person, I founded Intergrid in 2018 with the goal to help as many companies as possible with their complex IT challenges and thus contribute to the society that has given me so much.

CHARACTERISTICS Haydar

An entrepreneur in heart and soul who has over 35 years of experience in IT/Business intersections. He is pragmatic, a people manager and very result-oriented. Strong ability to organize effectively, take responsibility and delegate tasks, solve problems quickly and communicate clearly. Is a natural leader and has very well-developed leadership skills, including the ability to manage time effectively and deal with both internal and external conflicts.
Is a performance, results and goal-oriented personality with a no-nonsense mentality. Understands the client's challenges like no other and knows how to translate them into concrete solutions.
He is at his best in an environment where complex issues play a role, such as the new IT/Business program/projects, IT/business units and reorganizations. Reorganisations in the field of people, process and technology.

Assignments, companies and people are central to him and he has a maximum flexible attitude and does everything to complete the job successfully. Working in the evening and in the weekend is no problem for him, involvement, commitment and loyalty are of paramount importance to him.
You enter a phase that you can and want more, so the next step. This is how Intergrid came into being: the will and the urge to help more clients, companies and professionals and at the same time to do something in return for a better society.

Wat maakt ons bijzonder

In staat om verandering te bewerkstelligen. We ontzorgen met de juiste prioriteit met juiste essentie. Wij gaan waar nodig voor de totaal aanpak, bekijken het geheel en nemen de omgeving daarbij bij in mee. We openen deuren zodat die nodig zijn om de juiste verandering door te voeren. Wij zijn verbinders en bruggenbouwers

Kennis van zaken

Begrijpen klantomgeving, processen, lopende zaken en knelpunten en wat er op de markt speelt. Ruime kennis en ervaring (in breedte en diepte) op het gebied van:
Security
Digitalisering
Organisatie
Kosten besparing (Efficiency)

Professioneel

Vanuit ruime ervaring op verschillende niveaus professioneel adviseren en acteren. We gaan voor kwaliteit en duurzaamheid. We geven onze mening en advies. Zaken doen op basis van gelijkwaardigheid. We werken vanuit onze kernwaarden. Wij zijn transparant in wat wij doen

WHAT MAKES US SPECIAL

CAPABLE OF BRINGING ABOUT CHANGE. WE RELIEVE WITH THE RIGHT PRIORITY WITH THE RIGHT ESSENCE. WHERE NECESSARY, WE TAKE A HOLISTIC APPROACH, LOOK AT THE WHOLE AND INCORPORATE THE ENVIRONMENT INTO IT. WE OPEN DOORS SO THAT THEY ARE NECESSARY TO IMPLEMENT THE RIGHT CHANGE. WE ARE CONNECTORS AND BRIDGE BUILDERS

EXPERT KNOWLEDGE

UNDERSTAND CUSTOMER ENVIRONMENT, PROCESSES, ONGOING BUSINESS AND BOTTLENECKS AND WHAT IS GOING ON IN THE MARKET. EXTENSIVE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE (IN BREADTH AND DEPTH) IN THE FIELD OF:
SECURITY
DIGITALISATION
ORGANISATION
COST SAVING (EFFICIENCY)

PROFESSIONAL

BASED ON EXTENSIVE EXPERIENCE AT VARIOUS LEVELS OF PROFESSIONAL ADVICE AND ACTING. WE GO FOR QUALITY AND DURABILITY. WE GIVE OUR OPINION AND ADVICE. DOING BUSINESS ON THE BASIS OF EQUALITY. WE WORK ON THE BASIS OF OUR CORE VALUES. WE ARE TRANSPARENT IN WHAT WE DO