Service integrator voor complexe en kritische IT vraagstukken
Helpt bedrijven in hun security, digitalisering, organisatie vraagstukken
Professioneel vanuit kennis en ervaring


Service integrator for complex and critical IT challenges
Helps companies in their security, digitalisation and organization challenges
Professional from knowledge and experience

Intergrid is een service integrator gericht op organisaties met complexe en kritische infrastructuren. Als service integrator levert Intergrid diensten op het gebied van IT, OT, IoT, Security, Infrastructuur en business vraagstukken. De kracht van Intergrid kenmerkt zich door haar, expertise en professionaliteit.

Onze werkwijze is dan ook dat wij onze klanten willen kennen en begrijpen, willen weten welke uitdagingen zij hebben en daar ook een op maatoplossing voor willen aanbieden. Intergrid heeft een breed netwerk en werkt alleen met de beste professionals, bedrijven die excellent zijn in hun segment en de beste “best off bread” producten & diensten hebben. Intergrid wordt gedreven door uitdagingen, resultaten, oplossingen en tevreden klanten.

Intergrid is a service integrator focus at organizations with complex and critical infrastructures. As a service integrator Intergrid provides services in the field of IT, OT, IoT, Security, Infrastructure and business issues. The strength of Intergrid is characterized by its expertise and professionalism.

 

Our way of working is that we want to know and understand our clients, we want to know what challenges they have and we want to offer a tailor-made solution.

Intergrid has a broad network and works only with the best professionals, companies that are excellent in their segment and have the best "best off bread" products & services. Intergrid is driven by challenges, results, solutions and satisfied customers.

Security

Cyberbedreigingen lijken soms moeilijk beheersbaar. Intergrid biedt verschillende oplossingen, die u goed kunnen beschermen tegen die bedreigingen. Wij richten ons in het bijzonder op het deel dat te maken heeft met de bescherming van data en intelligentie van uw organisatie. Om in kaart te kunnen brengen wat de risico’s zijn, bieden we 3 verschillende analyses: een Risico Nulmeting, On Site Risico Analyse en de Online Risico Analyse. Zelf meer inzicht krijgen in cyberrisico’s en de verschillende strategieën om die het hoofd te bieden.
 

klik om hier meer over te lezen en hoe Intergrid u hierbij kan helpen.

Digitalisering

Veel bedrijven en organisaties worstelen met de transitie naar een digitale organisatie. En dat is niet verwonderlijk gezien het snelgroeiende aantal mogelijkheden die digitale en online technologieën bieden en vooral de ongekende snelheid waarmee die zich ontwikkelen. Organisaties die over vijf jaar nog bestaansrecht willen hebben, kunnen niet anders dan serieus aan de slag gaan met digitale transformatie. Intergrid helpt u met uw digitaliseringsvraagstukken.
 

klik om hier meer over te lezen en hoe Intergrid u hierbij kan helpen.

Organisatie

Organisatieontwerp omvat alle aspecten van het organiseren zoals strategie, structuur, systemen, cultuur én hun onderlinge samenhang. Denk ook aan de filosofie achter het ontwerp over elementen als ‘de menselijke maat’, concurrentiekracht, ondernemerschap, betrokkenheid, reductie van complexiteit, innovatie, en duurzaamheid. De uitdaging is een organisatieontwerp waarin structuur, cultuur, systemen en strategie elkaar aanvullen en versterken.
 

klik om hier meer over te lezen en hoe Intergrid u hierbij kan helpen.


'Ik heb niet gefaald. Ik heb alleen 10.000 manieren gevonden die niet werken.'
I didn't fail. I've only found 10,000 ways that don't work.

Thomas Edison

Security

Cyber threats sometimes seem difficult to control. Intergrid offers various solutions that can protect you against these threats. We focus in particular on the part that has to do with the protection of data and intelligence of your organization. In order to be able to identify the risks, we offer 3 different analyses: a Risk Zero Measurement, On Site Risk Analysis and the Online Risk Analysis. Gain more insight into cyber risks and the different strategies to deal with them.

Click to read more about this and how Intergrid can help you.

Digitalisation

Many companies and organizations are struggling with the transition to a digital organization. And that's not surprising given the rapidly growing number of possibilities offered by digital and online technologies and, above all, the unprecedented speed at which they are developing. Organisations that still want to have the right to exist in five years' time have no choice but to get serious about digital transformation. Intergrid helps you with your digitization issues.

Click to read more about this and how Intergrid can help you.

Organisation

Organizational design encompasses all aspects of organizing such as strategy, structure, systems, culture and their interrelationships. Think also of the philosophy behind the design about elements such as 'the human scale', competitiveness, entrepreneurship, involvement, complexity reduction, innovation, and sustainability. The challenge is an organizational design in which structure, culture, systems and strategy complement and reinforce each other.

Click to read more about this and how Intergrid can help you.